Zvolte si typ nemovitosti

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Společnost GOLDEN CUBE, s.r.o., IČ:61677493, DIČ:CZ61677493 se sídlem: Sarajevská 1277/1, 120 00 Praha 2, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39568, zastoupená Bořkem Jarešem, jednatelem společnosti, tel.: 602 183 082, e-mail: borek.jares@golden-cube.cz, bankovní spojení 2800206399 / 2010 (FIO banka), reg. číslo subjektu (ÚOOÚ): 00073518 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako klienta a/nebo uživatele webových stránek www.golden-cube.cz a www.goldencube.cz (dále také „Vy“) informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (jakožto subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout Vám srozumitelné informace o tom, jak bude s Vašimi osobními údaji nakládáno.

Dále v textu se dozvíte zejména:

 1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@golden-cube.cz

Zpracování osobních údajů dětí:

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Rozsah zpracování osobních údajů a způsob jejich získávání:

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete, a to když nás kontaktujete prostřednictvím výše uvedených webových stránek, nebo pokud se stáváte naším klientem či obchodním partnerem. Můžete tak poskytnout formou vyplnění některého formuláře či přímým sdělením určité údaje o sobě nebo vaší společnosti a to především (a nejenom) při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s poskytnutím našich služeb nebo služeb našich partnerů), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms/mms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, Facebook, Messenger, WhatsApp atp.).

Těmito údaji mohou být zejména:

 1. Vaše jméno a příjmení, titul
 2. obchodní firma, IČ, DIČ
 3. adresa nebo sídlo společnosti,
 4. datum narození, rodné číslo, rodinný stav,
 5. telefonní číslo, e-mailová adresa,
 6. IP adresa, cookies,
 7. sjednané služby.

Zpracováváme i údaje, které sami zveřejníte na internetu a zejména na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, LinkedIn) a údaje z veřejných rejstříků (zejména pro uvedení či kontrolu vašich identifikačních údajů do smluv).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít Váš souhlas (např. zpracování osobních údajů spadajících pod „citlivé“ údaje), pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem. Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Účel zpracování:

Poučení ve smyslu přísl. ust. zák.č. 110/2019 Sb. Zákona o zpracování osobních údajů (dále jen jako „Poučení“) realizované ze strany Nás, adresované Vám, jakožto Našim potencionálním klientům, kteří reagují na Naši nabídku, poptávají nebo nabízejí nemovitost, vyplňují poptávkový nebo nabídkový formulář a/nebo jakoukoliv formou Nám poskytují osobní údaje.

V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, berete na vědomí, že osobní údaje poskytnuté Nám budou Námi zpracovávány a uchovávány výhradně za účelem dodržení právních povinností Nás a za účelem plnění a uplatnění práv a povinností vyplývajících z poptávky či nabídky či smluv uzavřených mezi Vámi a Námi. Berete na vědomí, že máte přístup k osobním údajům, máte právo na ochranu osobních údajů a máte všechna další práva stanovená přísl. ust. zák.č. 110/2019 Sb. Zákona o zpracování osobních údajů, pokud není sjednáno jinak.

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání poskytnutých údajů je především plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi Námi a Vámi. Údaje, které nám poskytujete, používáme tedy k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování koupě, prodeje či pronájmu nemovitosti a následně k uzavření realitní smlouvy. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Zpracování osobních údajů je činěno proto, abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví. Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

• Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání Našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu maximálně 10 let po ukončení smluvní spolupráce nebo po dobu maximálně 4 let od našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

• Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: (můžeme použít jméno, příjmení, adresu, e-mail). Zasílání obchodních sdělení na Váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený. Pokud bychom pro zaslání naší nabídky nebo informací o novinkách používali klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu skype, messenger, i zde budeme respektovat, pokud nám dáte vědět, že si další kontakt nepřejete.

• Abychom Vám mohli nabízet služby na míru a zasílat Vám jen takové nabídky a informace, které Vás nebudou zbytečně zahlcovat a budou pro Vás naopak přínosné, máme naši databázi kontaktů a osobních údajů členěnou do více seznamů. Pokud si například budete přát zasílání informací o našich novinkách, bude Váš e-mailový kontakt zařazen do databáze „zasílání novinek“. Část automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnění našich smluvních povinností, část je použita pro běžný marketing (tedy spadá do kategorie oprávněného zájmu). Pokud by toto „třídění“ údajů bylo prováděno ve velkém rozsahu, hodně „specializovaně“, pak už bychom jej mohli provádět pouze na základě Vašeho souhlasu (a ten můžete pak kdykoli odvolat, jak je popsáno v další části tohoto dokumentu).

D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

• Pokud Nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich služeb nebo nabízených nemovitostí. Váš souhlas budeme k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejste Našim klientem. Pokud Nám mimo to udělíte i další souhlas, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje i k zasílání nabídky služeb/produktů našich obchodních partnerů.

• Před tím, než Nám Váš souhlas udělíte, budeme Vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání Vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup:

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat též našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 1. spolupracujícím realitním makléřům;
 2. externí advokátní kanceláři;
 3. osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat);
 4. zpracovatelům, kteří Nám poskytují serverové, webové a grafické/marke­tingové aktivity (PolyWeb s.r.o., IČ: 28136187), cloudové nebo IT služby, či kteří jsou našimi obchodními partnery. Bližší informace naleznete zde: https://polyweb.cz/gdpr/subjektyhttps://policies.google.com/…gies/cookies?…

Doba zpracování osobních údajů:

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a spisové službě (zákon č. 499/2004 Sb.), zákon o dani z přidané hodnoty, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR), nejdéle však 10 let od ukončení poskytování služeb či smluvního plnění.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů:

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům;
 2. právo na opravu osobních údajů;
 3. právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
 4. právo na omezení zpracování údajů;
 5. právo na přenositelnost údajů;
 6. právo vznést námitku proti zpracování;
 7. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u dozorového orgánu.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu osobních údajů znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost (blíže viz článek 17 GDPR).

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků (blíže viz článek 18 GDPR).

Právo na přenositelnost údajů znamená, že za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů znamená, že pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů můžete podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz .

Další důležité informace pro uplatnění Vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@golden-cube.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na Naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit Vaše práva, o kterých píšeme v tomto dokumentu. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo Vámi, Vás můžeme poté ještě kontaktovat a Vaši totožnost a Váš požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@golden-cube.cz.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 01.01.2022

Zpět na Pro Vás