Zvolte si typ nemovitosti

PROHLÁŠENÍ ke složení rezervačního poplatku

POUČENÍ ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb. (dále jen jako „OZ“) (dále jen jako „Poučení“)

POUČENÍ ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb. (dále jen jako „OZ“) (dále jen jako „Poučení“) realizované ze strany společnosti GOLDEN CUBE, s.r.o. se sídlem Sarajevská 1, 120 00 Praha 2, IČ: 61677493, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39568 zastoupené Bořkem Jarešem, jednatelem společnosti tel.: 602 183 082, e-mail: borek.jares@golden-cube.cz, další informace o společnosti na www.golden-cube.cz (dále jen jako „Realitní zprostředkovatel“) a adresované všem potencionálním klientům Realitního zprostředkovatele, kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření REZERVAČNÍ SMLOUVY (na úseku realit) s Realitním zprostředkovatelem (dále jen jako „Zájemce“).

POUČENÍ ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb. (dále jen jako „OZ“) (dále jen jako „Poučení“) realizované ze strany společnosti GOLDEN CUBE, s.r.o. se sídlem Sarajevská 1, 120 00 Praha 2, IČ: 61677493, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39568 zastoupené Bořkem Jarešem, jednatelem společnosti tel.: 602 183 082, e-mail: borek.jares@golden-cube.cz, další informace o společnosti na www.golden-cube.cz (dále jen jako „Realitní zprostředkovatel“) a adresované všem potencionálním klientům Realitního zprostředkovatele, kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření REZERVAČNÍ SMLOUVY (na úseku realit) s Realitním zprostředkovatelem (dále jen jako „Zájemce“).

Realitní zprostředkovatel v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti s Rezervační smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít s Realitním zprostředkovatelem) o tom, že byla–li tato smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání Realitního zprostředkovatele (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ), tak:

Zájemce má právo odstoupit od této smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření této smlouvy.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od této smlouvy musí Zájemce o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat Realitního zprostředkovatele (vložit jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu).
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od této smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Zároveň Zájemce však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebude mít právo odstoupit od této smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud Realitní zprostředkovatel začal s přípravou smluvních dokumentů již během lhůty pro odstoupení od této smlouvy. V takovémto případě nebude k Zájemcem odeslanému odstoupení (z pohledu Realitního zprostředkovatele) přihlíženo, čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem.

Realitní zprostředkovatel pro úplnost uvádí, že Zájemce má právo (v případě vzniku sporu s Realitním zprostředkovatelem z titulu Rezervační smlouvy) navrhnout Realitnímu zprostředkovateli mimosoudní řešení sporu např. prostřednictvím Sdružení obrany spotřebitelů (viz http://www.asociace-sos.cz/…skych-sporu/). Realitní zprostředkovatel může (avšak nemusí) souhlasit s takto navřeným mimosoudním řešením vyvstalého sporu; v případě nesouhlasu Realitním zprostředkovatelm bude předmětný spor rozhodovat s konečnou platností obecný soud.

Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li Zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany Realitního zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad Realitního zprostředkovatele. V tomto směru Realitní zprostředkovatel odkazuje Zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

V Praze dne 03.03.2020 Bořek Jareš, v.r. (Za Realitního zprostředkovatele)

Zpět na Pro Vás